Vacatureoverzicht

Vacatures

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Heemstede

Heemstede: Een plaats in Noord-Holland met 27000 inwoners die al jaren hoog scoort op landelijke ranglijsten van gemeenten waar het prettig wonen is. Een oase van rust met talrijke mooie en groene locaties, aan de rand van de dynamiek van het grootstedelijke. Immers, met Amsterdam-Schiphol-Haarlem-Haarlemmermeer-Leiden allemaal binnen een straal van 30 km is Heemstede een van de spelers binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Kenmerkend aan Heemstede is het ambitieniveau, gericht op excellente dienstverlening. Hoe kan het nog eigentijdser, nog beter? Dat zijn vragen die passen in de cultuur van Heemstede.

Bestuur, organisatie en cultuur

Heemstede kent een stabiele bestuurscultuur. De gemeenteraad kent 21 raadsleden en momenteel 6 partijen. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, dat naast de burgemeester bestaat uit 3 wethouders. Sinds januari 2018 is de huidige burgemeester aangetreden.

De gemeentelijke organisatie (172 fte) is zo ingericht dat de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers maximaal gefaciliteerd worden. Dit uit zich in een organisatie met korte lijnen zonder onnodige bureaucratie, volgens het principe: ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers. Samenwerking moet zo makkelijk mogelijk tot stand kunnen komen, met zo min mogelijk organisatorische belemmeringen. En integrale aanpak van (afdelings)overstijgende vragen moet zijn gewaarborgd. Zie ook het organigram van de organisatie.

De sfeer in de organisatie is te kenmerken als prettig, open, informeel, collegiaal. Humor en relativeringsvermogen zijn volop aanwezig. Er is begrip en vertrouwen; ruimte bieden voor eigen initiatieven en vernieuwing in een veilige omgeving is belangrijk.

Opgaven

Heemstede doet er alles aan om te excelleren in dienstverlening. Het is aan de nieuwe gemeentesecretaris om de huidige lijn van vernieuwing en ontwikkeling te continueren, balans aan te brengen en door te trekken naar de uitdagingen van de toekomst. In dit licht wordt bijzondere aandacht verwacht voor onderstaande onderwerpen.

Eigentijdse verhouding overheid – inwoners: De organisatie heeft de afgelopen jaren al stevig ingezet om goed aan te sluiten op de veranderende context in het licht van de participatiesamenleving, waarbinnen mensen meer verantwoordelijk zijn voor zichzelf en hun omgeving. Om herkenbaar te werken met de samenleving is de leergang Participatie opgezet om medewerkers bewust te maken welke houding en gedrag naar de samenleving hierbij past. U draagt eraan bij dat deze ontwikkeling zich als een ‘olievlek’ verder over de organisatie gaat verspreiden zodat alle medewerkers dezelfde mindset hebben. Het doorzetten van een open, transparant, modern samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie is daarbij essentieel.

Organisatieontwikkeling: In het licht van bovenstaande is gekozen voor een organische veranderwijze waarin de focus ligt op flexibel, gezamenlijk en integraal werken. Een belangrijke opgave hierbij is het vasthouden en borgen van een evenwichtige en ontwikkelingsgerichte cultuur. Tegelijkertijd realiseert u dat niet iedere medewerker in dezelfde mate met bovengenoemde vernieuwende, naar buiten gerichte houding en werkwijze te maken krijgt. U behoudt aandacht voor de core business welke de basis vormt van de excellente dienstverlening.
Met de recente start van de nieuwe burgemeester en de nabije gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw college en een deels nieuwe raad, is er voor de ambtelijke organisatie duidelijk sprake van een veranderende context. Het waarborgen van de stabiliteit van de organisatie, bestendigen van vernieuwingen, en het vertalen van ambities in uitvoerbare plannen is ook vanuit dit perspectief van groot belang.

Ambtelijke Samenwerking: Naast participatie in diverse gemeenschappelijke regelingen, zoals op het gebied van veiligheid, belastingen, sociale zaken en ICT is ambtelijke samenwerking voor een deel geconcretiseerd met de gemeente Bloemendaal. Hierbij is gekozen voor een samenwerking op basis van een organische groeistrategie, ingegeven door de context dat een ambtelijke of bestuurlijke fusie is uitgesloten. Bij de bedrijfsvoering is gekozen voor een vorm van vervlochten teams en uitwisseling van personeel. De MT’s kennen een gezamenlijke overlegstructuur en ook beide ondernemingsraden zijn gecombineerd, evenals de commissies voor het georganiseerd overleg. Als gemeentesecretaris speelt u vanzelfsprekend een actieve rol in dit proces van (boven)regionale samenwerking met Bloemendaal en andere partners in de regio, zoals ook binnen de Metropool Regio Amsterdam. U werkt daarbij continue aan de positionering en profilering van Heemstede.

Regionale samenwerking: In het perspectief van lopende ontwikkelingen - nieuwe, complexe taken, snelle digitalisering, veranderende rol en positie in de regio - wil Heemstede ook in de nabije toekomst een sterke en krachtige organisatie zijn. Om flexibel in te kunnen blijven spelen op de steeds veranderende samenleving zet Heemstede de lijn voort om regionaal krachten te blijven bundelen met inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden.

Daarnaast is de gemeentesecretaris vanzelfsprekend 1e adviseur van het college, algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, neemt de gemeentesecretaris deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier en vervult de gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Vanuit het algemene overzicht bent u ondersteunend sparringpartner voor collegeleden en de schakel tussen bestuur en ambtenaren, waarbij u bijdraagt aan integer politiek bestuur ?en ambtenarenapparaat.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau, voldoende juridische affiniteit en bekendheid met veranderprocessen en het leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan een goede match op persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die u kenmerken:

Leiderschap en visie zijn punten waarop u zich onderscheidt. U straalt als mens authenticiteit, integriteit en vertrouwen uit, dat is de basis vanuit waar u werkt. U draagt zelfbewust uw eigen opvattingen uit en neemt verantwoordelijkheid. Anderen kenmerken u als een voorbeeld, een boegbeeld en verbinder bij uitstek. Een evenwichtige persoonlijkheid die open staat, goed luistert en zorgt voor stabiliteit, balans en ruimte. Onder uw leiding is er ruimte voor dynamiek en een cultuur van vernieuwing, ontwikkeling en organisch veranderen. Daarbij weet u persoonlijk enthousiasme en inspirerend vermogen te koppelen aan reflectie, analyse en een weloverwogen inbreng. U toont leiderschap en visie met het aanbrengen van focus en richting, het samenbrengen en bestendigen van diverse ontwikkelingen, en het presenteren van een heldere stip op de horizon. U toont zich waar nodig daadkrachtig en besluitvaardig door vast te houden aan ingezette lijnen; altijd met oog voor een veranderende context en met behoud van gevoel voor humor en relativering.

Arbeidsvoorwaarden

Heemstede biedt afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 7.215,- bruto per maand (schaal 15 bij een 36-urige werkweek), een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 16,8% van uw salaris. Hiermee kunt u een deel van uw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens inrichten. Aanvullend zijn er ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling CAR-UWO. Voorafgaand aan een vaste aanstelling geldt een aanstelling voor één jaar.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 maart 2018 tegemoet. U kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/heemstede. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als gemeentesecretaris, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

 

S.v.p. solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/heemstede en niet via de knop Direct Solliciteren hieronder.